مدیریت برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه            

مدیرکل :

سرکار خانم دکتر فرزانه شمیرانی  

 

مسئول دفتر و دبیرخانه:

سهیلا مروانی               تلفن  66407239  - 61112904 داخلی 604 marvani@ut.ac.ir

 

 معاون مدیرکل :

مریم غاضری               تلفن 61113722 داخلی 403   mghazeri@ut.ac.ir

 

اداره برنامه ریزی آموزشی

مریم امیری                  تلفن 61112607 داخلی 412 amirimaryam@ut.ac.ir

محبوبه والی نژاد         تلفن 61112607  داخلی 411 valinejad@ut.ac.ir

مریم منجمی               تلفن  61113823  داخلی 402   monajjemimaryam@ut.ac.ir

نیوشا مهربان راد         تلفن 61112607  داخلی 410   nmehrabanrad@ut.ac.ir

 

اداره سنجش و نظارت برنامه های آموزشی

فاطمه اسماعیلی          تلفن 61113253  داخلی 409 fesmaeli@ut.ac.ir

اعظم السادات حسینی   تلفن  61113253  داخلی 408  ashoseini@ut.ac.ir

سیمین فاضل دهکردی    تلفن 61113823 داخلی 401  sfdehkordi@ut.ac.ir

 

اداره بررسی فعالیتهای اعضای هیات علمی

فاطمه مرادی                  تلفن 61113821 داخلی  404  fmoradi@ut.ac.ir

ناهید محمد زاده پارچین    تلفن 61113723 داخلی  406  n_mohamadzadeh@ut.ac.ir

زینب دمرچلی                  تلفن 61113723   داخلی  407  z.damarchaly58@ut.ac.ir

محمد رضا قربانی طرقی     تلفن  61112548 داخلی 413  mrghorbani@ut.ac.ir