تاریخچه

تاریخچه: مدیریت برنامه ریزی آموزشی، سنجش و نظارت از سال 68 تاسیس و پس از مدتی رکود با حمایت مسئولین محترم دانشگاه بویژه ریاست محترم و معاون محترم آموزشی دانشگاه مجدداً دوره جدید فعالیت خود را از آبان ماه 1374 آغاز نمود . در سال 84 با تشکیل مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه امور مربوط به ارزیابی درونی گروههای آموزشی و ارزشیابی اعضای هیات علمی به مرکز فوق و امور مربوط به قطبهای علمی به معاونت پژوهشی دانشگاه واگذار گردید. و عنوان مدیریت نیز به مدیریت برنامه ریزی آموزشی تغییر نام یافت. از سال ٨٧ مجدداً امور مربوط به ارزشیابی اعضای هیات علمی به این مدیریت انتقال یافت. در سال ٨٩ با تغییر چارت ستاد دانشگاه، عنوان مدیریت به اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی تغییر داده شد.